ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΙΑΝΩΝ"

Σε κείμενο MS-WORD


Επιστροφή                 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ.                 ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα, 1 Μαΐου 1979

ΑΡΘΡΟ 1.
Ίδρυση, επωνυμία και έδρα.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΙΑΝΩΝ" που συγκροτείται από όλους εκείνους που κατάγονται άμεσα ή έμμεσα από το χωριό Λάστρος του Νομού Λασιθίου και κατοικούν ή διαμένουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και από εκείνους που μολονότι δεν κατάγονται από αυτό το χωριό το περιβάλλουν με αγάπη και θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο για την επιβίωση και την προκοπή του. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η με κάθε μέσο υποβοήθηση για θεραπεία των άμεσων αναγκών του παραπάνω χωριού (και η πιο άμεση από αυτές τις ανάγκες είναι ή υδροδότησή του), η συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και ή συνδρομή κάθε δυνατής βοήθειας σ' αυτό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού, πού παρουσιάζονται κάθε φορά, ή πολιτιστική και κοινωνική ανάπτύξη των κατοίκων του, ή διατήρηση των χαρακτηριστικών εθίμων και ή διευκόλυνση της επικοινωνίας των Λαστριανών, οπουδήποτε και αν κατοικούν. Επίσης η καθιέρωση ετήσιας χοροεσπερίδας, η διοργάνωση ομαδικών εκδρομών και μελλοντικά, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, η δημιουργία μέσα στην πόλη της Αθήνας μόνιμου Εντευκτηρίου-Κυλικείου για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των μελών του Σωματείου και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3.
Μέσα.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το σωματείο έχει τα εξής μέσα:
  • τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του
  • τις συνδρομές τους
  • τις έκτακτες εισφορές τους
  • τις διενέργειες εράνων
  • και την έκδοση περιοδικού εντύπου ή εφημερίδας.
Επίσης, τα έσοδα από τις παραπάνω εκδηλώσεις, τις εκούσιες προσφορές των μελών, τις πάσης φύσεως δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές ή κληροδοτήματα.
Τέλος σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των σκοπών του σωματείου θα διαδραματίσει και ή προσπάθεια του κάθε μέλους, ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα και δυνατότητα, να ενεργεί στον κύκλο των προσωπικών και επαγγελματικών του γνωριμιών οτιδήποτε θα είναι σύμφορο, σκόπιμο και εφικτό για την ικανοποίηση του καθενός από τους πιο πάνω στόχους.

ΑΡΘΡΟ 4.
Μέλη.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από εθνικότητα και φύλο, αρκεί να κατάγονται άμεσα ή έμμεσα από το χωριό που αναφέρεται το Σωματείο, να έχουν εκδηλώσει και προσφέρει έμπρακτα κατά κοινή ομολογία και αναγνώριση, τέτοιες υπηρεσίες, οποιασδήποτε φύσεως, που φανερώνουν γενικά την αγάπη τους γι' αυτό το χωριό, έστω και αν δεν συνδέονται, όσον αφορά την καταγωγή τους, άμεσα ή έμμεσα μ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5.
Υποχρεώσεις μελών.

Τα μέλη έχουν υποχρέωση :
1) να συμμορφώνονται ακριβώς με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου, στις Διασκέψεις του, στις ψηφοφορίες και στις εκλογές και
3) να εκπληρώνουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6.

Τα πρόσωπα, που δικαιούνται και θέλουν να γίνουν μέλη του Σωματείου, υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται από αυτό, ανάλογα εάν συντρέχουν ή όχι οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή παίρνεται με τη νόμιμη διαδικασία και απόλυτη πλειονοψηφία. Τα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο, το Βιβλίο Μελών (Μητρώο), με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εγγραφής, επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, έτος γεννήσεως και αριθμό τηλεφώνου. Το δικαίωμα της εγγραφής κάθε μέλους καθορίζεται εφ΄ άπαξ στο ποσό των δραχμών τριακοσίων (300), δε τρίμηνη συνδρομή στο ποσό των δραχμών διακοσίων (200). Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αργότερα τα ποσά αυτά διαμορφώθηκαν σε __________ Δρχ. η εγγραφή και __________ Δρχ. η ετήσια συνδρομή)

ΑΡΘΡΟ 7.
Δικαιώματα. Απώλεια ιδιότητας μέλους. Αποχώρηση μελών.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται μετά από έγγραφη παραίτηση του, που εγχειρίζεται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, αφού προηγουμένως το μέλος τούτο εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι της υποβολής της παραιτήσεώς του. Η αίτηση αυτή για παραίτηση ή αποχώρηση του μέλους γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ., εφ' όσον υποβλήθηκε έγκαιρα και όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό. Το μέλος που αποχωρεί ή παραιτείται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου και ευθύνεται για την καταβολή των συνδρομών του για όλο το χρονικό διάστημα πού διατέλεσε μέλος.
Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εκτός από τα νέα εγγραφόμενα μέλη, που αποκτούν το δικαίωμα αυτό, αφού περάσουν δύο μήνες από την εγγραφή τους.
 
(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τις πρώτες εκλογές. Δηλαδή, δεν υπάρχει το κώλυμα της δίμηνης Προεγγραφής).

ΑΡΘΡΟ 8.
Αποβολή μελών

Το Δ.Σ.. έχει τα δικαίωμα να διαγράφει κάθε μέλος που:
1) έχασε τις ιδιότητες πού απαιτούνται για την έγγραφή του.
2) καθυστερεί να καταβάλλει τη συνδρομή του πάνω από εξάμηνο. (Το μέλος πού διαγράφεται γι' αυτό το λόγο μπορεί να επανέλθει ελεύθερα εφ' όσον τακτοποιήσει την εκκρεμότητά του)
3) Δεν πειθαρχεί, δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου.
4) Εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις.
 
Οι αποφάσεις του Δ.Σ.. στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού παίρνονται με την νόμιμη πλειοψηφία και είναι αιτιολογημένες.

ΑΡΘΡΟ 9.
Πόροι του σωματείου.

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.
Έκτακτοι πόροι είναι:
    α) Προσφορές δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα
    β) Εισπράξεις από εράνους και λαχεία

    γ) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (εκδρομές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές κλπ.) πού προγραμματίζονται από το Δ.Σ.
    δ) Κάθε έσοδο πού προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10.
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία μέσα στο μήνα Οκτώβριο κάθε δεύτερου χρόνου. Εκτός του επταμελούς Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες, εκλέγονται και τρεις ακόμη Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, κατά σειρά επιτυχίας, μετά την Εκλογή των επτά τακτικών με το ίδιο ψηφοδέλτιο.
Επίσης την ίδια μέρα της εκλογής εκλέγεται και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι διετής

ΑΡΘΡΟ 11.
Αποβολή μελών Δ.Σ.

Οιοσδήποτε Σύμβουλος, που αν και προσκλήθηκε απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., μπορεί να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ.. Αυτός ο Σύμβουλος που παραιτήθηκε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επανέλθει με αίτηση του αν κενωθεί η θέση ή εφ' όσον η παραίτησή του δεν οφείλεται σε πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 12.
Καθήκοντα Δ.Σ.. Διαδικασία ανακηρύξεως υποψηφίων μελών Δ.Σ.

Ένα μήνα πριν από την προθεσμία που ορίζεται για τις Γενικές Εκλογές (Τακτικές Αρχαιρεσίες) το Δ.Σ. θεωρεί τελειωμένη την θητεία του και καλεί με ανακοίνωσή του όλους αυτούς, που θέλουν να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους και αυτό συνέρχεται πέντε μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και με απόφασή του ανακηρύσσει υποψηφίους αυτούς, που έχουν τα προσόντα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και ευρίσκονται ταμειακά εντάξει, αναρτά δε κατάσταση με τα ονόματά τους σε εμφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια.
Το παλαιό Δ.Σ., μέχρις ότου το νέο αναλάβει τα καθήκοντά του εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις υπηρεσιακές υποθέσεις, του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13.
'Εφορευτική επιτροπή. 'Εκλογή και καθήκοντά της.

Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, την διευθύνει και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 14.
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Από αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει από τους υποψήφιους αυτούς της προτιμήσεώς του με ένα σταυρό, οι μεν επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας θεωρούνται σαν εκλεγέντες Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι δε επόμενοι τρεις (3) σαν εκλεγέντες αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν όσα μέλη του Δ.Σ. παραιτηθούν ή εκπέσουν.
 
(ΕΡΜΗΝ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει βάζοντας ένα σταυρό σε καθένα υποψήφιο της εκλογής του. Μπορεί να ψηφίσει έτσι μέχρι επτά το πολύ υποψηφίους, όσα δηλ. είναι τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 15.
Εκλογή προεδρείου.

Τρεις μέρες μετά την εκλογή του Δ.Σ. το μέλος του, που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες καλεί σε συνεδρίαση το Συμβούλιο που εκλέχτηκε, υπό την προεδρία του και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, συγκροτούνται σε σώμα και παραλαμβάνουν τη Διοίκηση από το παλιό Συμβούλιο μέσα σε μια εβδομάδα από την συγκρότησή τους.

ΑΡΘΡΟ 16.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος. Επίσης έκτακτα συνεδριάζει το Δ..Σ. εάν τρία (3) μέλη του Δ.Σ. ζητήσουν τούτο γραπτά από τον Πρόεδρο και αναφέρουν πάλι γραπτά τους λόγους της συγκλήσεως πού ζητούν. Ο πρόεδρος στη περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε πέντε μέρες από τότε πού υποβλήθηκε ή σχετική αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 17.
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις που παίρνονται έτσι, καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και αφού υπογραφούν από τα, κατά τη λήψη τους παρόντα, μέλη, αποκτούν δύναμη για την εφαρμογή τους.

ΑΡΘΡΟ 18.
Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκοντα.

Το Δ.Σ. έχει στα χέρια του όλη τη Διοίκηση του Σωματείου, κρίνει δε και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά το Σωματείο. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση στην τακτική της Συνεδρίαση μια φορά τη διετία, έκτακτα δε όταν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Σωματείου. Ένα μήνα πριν από τη λήξη της χρήσεως, συντάσσει απολογισμό των εσόδων και εξόδων και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γενικά ενδιαφέρεται για κάθε θέμα, για το οποίο δεν μεριμνά ο Νόμος και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 19.
Πρόεδρος. Καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του σωματείου, για τις όποιες έχει ληφθεί απόφαση, καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων. Τέλος φροντίζει για την πιστή και ακριβή τήρηση του Καταστατικού και μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.
Όταν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του ή όταν λείπει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν εκείνος από τους Συμβούλους, πού συγκέντρωσε κατά τις Αρχαιρεσίες τις περισσότερες ψήφους. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Διοικητική, Δικαστική άλλη Αρχή ή φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του νόμιμου Αναπληρωτή του να ανατεθεί και σε άλλο Σύμβουλο, αφού θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 20.
Γενικός Γραμματέας. Καθήκοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου και το Αρχείο και ενημερώνει το Μητρώο των Μελών και το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας. Επίσης συντάσσει τα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την αλληλογραφία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά, κάθε έγγραφο και τα Εντάλματα. Επίσης συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων της διοικήσεως και φροντίζει τα γραφεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21.
Ταμίας. Καθήκοντα.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία του ταμείου και ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου και όλες τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας συντάσσει τα μηνιαία ισοζύγια των εσόδων εξόδων, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. έχει δε ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του καθενός Μέλους του Σωματείου αυτά τα στοιχεία για ενδεχόμενο Έλεγχο οποιασδήποτε φύσεως. Επίσης συντάσσει τον προϋπολογισμό του έτους και τον θέτει στην κρίση και έγκριση του Δ.Σ. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία να διατάσσει την πληρωμή κάθε απρόοπτης δαπάνης μέχρι ποσού των 1.500 δραχμών, που μετά την πληρωμή υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. στην πρώτη μετά από αυτό Συνεδρίαση του. Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σωματείο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή κάθε οικονομικής υποχρεώσεώς του. Ευθύνεται επίσης για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και γενικά για την οικονομική του κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 22.
Γενική Συνέλευση. Τακτικές Συνεδριάσεις.

Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το Ανώτατο Διοικητικό Όργανό του Σωματείου. Αυτή συνέρχεται μια φορά τη διετία σε Τακτική Συνεδρίαση κατά το μήνα Οκτώβριο για να κρίνει τις πράξεις του Δ.Σ. και τον απολογισμό της χρήσεως που θα έχει περάσει.

ΑΡΘΡΟ 23
Έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται χωρίς καμιά καθυστέρηση από τη Διοίκηση, εάν το ζητήσει γραπτά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των μελών και εφ' όσον αναγράφουν στη σχετική αίτησή τους τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν, η Διοίκηση αδιαφορήσει στο αίτημα αυτό, εξαναγκάζεται Δικαστικώς.

ΑΡΘΡΟ 24.
Διαδικασία Συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως.

Η Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως γνωστοποιείται 15 μέρες πριν από τη μέρα αυτή, με δημοσίευση σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στο νομό Λασιθίου και ειδικότερα στην επαρχία Σητείας. Παράλληλα με την αναγγελία αυτή τα μέλη θα ειδοποιούνται και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο για την ήμέρα και ώρα συγκλήσεως και για τα θέματα που θα συζητούνται κάθε φορά. Όσα από τα Μέλη καθυστερούν τις συνδρομές τους, μπορούν να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ' όσον προηγουμένως τακτοποιούνται ταμιακώς.

ΑΡΘΡΟ 25.
Λήψη αποφάσεων Γ.Σ. Απαρτία.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των μισών συν ενός από τα μέλη που είναι παρόντα και είναι άκυρες αν ή Συνέλευση δεν έχει απαρτία. Για να θεωρηθεί ότι η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά από όλα τα Μέλη, πού είναι ταμιακά εντάξει: Αν σύμφωνα με τα παραπάνω, στη πρώτη Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται και πάλι μετά οκτώ μέρες χωρίς ιδιαίτερη νέα πρόσκληση (αφού ισχύει αυτή πού έγινε για την πρώτη Σύγκληση) και για να υπάρχει απαρτία αρκεί να παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) από τα μέλη πού είναι ταμιακά εντάξει. Αν και στη δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία η Σύγκληση επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά και τότε η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών που θα είναι παρόντα. Και στη δεύτερη και στην τρίτη Σύγκληση η Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα και ώρα, όπως στην πρώτη.

ΑΡΘΡΟ 26.
Εξακρίβωση απαρτίας, της -Γ.Σ.

Ή απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως με το βιβλίο `παρουσιών των μελών στο οποίο αφού' αναφερθεί η Συνέλευση καταχωρείταί το ονοματεπώνυμό, ό αριθμός του μητρώου ιού μέλους και δίπλα ή υπογραφή, είναι δε έγκυρή ή Συνέλευση οσαδήποτε μέλη και αν αποχωρήσουν μετά από αυτή τη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 27.
Τρόπος ψηφοφορίας στη Γ.Σ.

Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση δίνεται μυστική. Οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση των χειρών, εκτός εάν το ένα τέταρτο τουλάχιστον από τα παρόντα Μέλη - ψηφοφόρους ζητήσουν να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος ψηφοφορίας που ζητήθηκε. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ιδιαίτερο Βιβλίο, που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28.

Η Γ.Σ. έχει την ανώτατη εποπτεία και αποφασίζει για τις υποθέσεις του Σωματείου (εκτός από αυτές πού έχει εξουσιοδοτηθεί με το Νόμο ή το Καταστατικό το Δ.Σ.) και κυρίως 1) 'Ελέγχει τις εργασίες του Σωματείου και τη δράση του Δ.Σ. 2) 'Αποφασίζει ποιά Θέματα θα γραφούν και Θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. 3) 'Αποφασίζει για κάθε αμφισβητούμενο θέμα που προκύπτει μεταξύ των οργάνων του Σωματείου, και, 4) ελέγχει το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 29.
Διάλυση του Σωματείου. Τύχει της περιουσίας του.

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. πού παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των Μελών, που είναι ταμειακά εντάξει, αφού συγκληθεί για το σκοπό αυτό Συνέλευση. Επίσης το Σωματείο διαλύεται και όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10). Σε περίπτωση που διαλυθεί το Σωματείο ή περιουσία του περιέρχεται στο ταμείο της Κοινότητας και θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά και μόνο για την ικανοποίηση οποιασδήποτε ανάγκης, πού θα παραμένει ανεκπλήρωτη και βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30.
Τροποποίηση του Καταστατικού

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δεν αναφέρεται σ' αυτό το Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και των ειδικών συναφών νόμων.
Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ., που θα παρθεί μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών Μελών πού είναι ταμιακά εντάξει. Τα Μέλη αυτά είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση για τη σύγκληση και προσχέδιο για τις τροποποιήσεις πού προτείνουν, αλλιώς δε συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό η Συνέλευση.
Για τη λήψη της παραπάνω αποφάσεως από τη Γ.Σ. (τροποποίηση Καταστατικού) απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα Μέλη που είναι ταμιακά εντάξει και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων τους (3/4).
Επαναλαμβάνεται και πάλι, οτι για την περίπτωση της τροποποιήσεως του άρθρου 6 του Καταστατικού (πού αναφέρεται στην αυξομείωση του δικαιώματος εγγραφής και του ύψους των συνδρομών) αρκεί σχετική απόφαση της Γ.Σ. και δεν απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31.
Σφραγίδα του Σωματείου.

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και αναγράφει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσο τις λέξεις "ΛΑΣΤΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" που περιβάλλονται από δύο κλάδους δάφνης.

ΑΡΘΡΟ 32.

Αφού εγκριθεί το Καταστατικό αυτό από το (αρμόδιο) Πρωτοδικείο Αθηνών και γίνει τελεσίδικη η σχετική Δικαστική Απόφαση, η Επιτροπή που διοικεί προσωρινά το Σωματείο οφείλει να προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο 1979 που θα γίνουν μέσα στον επόμενο μήνα Οκτώβριο (1979), για να εκλεγεί το οριστικό Δ.Σ. και η Ε.Ε.